NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NBLF`S HØRINGSSVAR VEDR. SKJERPEDE HEISKRAV
Av Nils Erik Haagenrud  
11.10.2007
 
NBLF har sendt inn høringssvar til Kommunal og regional dep vedr skjerpede krav til Heis
-

Mål eller nytteverdi

I høringsnotatets pkt. 1. om ”Nyttevurderinger” står blant annet Dersom det bygges flere boliger med heis, vil flere eldre og personer med redusert funksjonsevne, kunne bli boende lenger i egen bolig” Dette framstilles som en positiv effekt av de skjerpede heiskravene, noe som uten tvil er en riktig vurdering. Vi oppfatter dette som en av hovedmålsettingene med de skjerpede kravene.

 

Savner brannteknisk konekvensutredning

Nettopp fordi dette er en viktig målsetting, savner vi de brannsikkerhetsmessige konsekvensene i høringsnotatet. Branntekniske spørsmål er ikke nevnt, noe som er en klar mangel og noe man burde ha pekt på og hatt en strategi for å kunne håndtere.

 

De aller fleste som omkommer i brann, gjør det i eget hjem/ boliger. Det er ingen tvil om at funksjonshemmede og eldre er i den høyeste risikogruppen for å omkomme i brann, og at risikoen øker betraktelig dersom man både er eldre og funksjonshemmet. Årsaken til dette er kombinasjonen av en branns normale utviklingshastighet og disse gruppenes evne til å ta seg ut ved egen hjelp.

 

Når skjerpelse av en forskrift har til hensikt å bidra til at de høyeste risikogruppene for å omkomme i brann skal fortsette å oppholde seg der risikoen for å omkomme er størst, burde tiltak for å redusere risikoen vært innført parallelt. Brannsikkerhetsnivået i våre institusjoner tar høyde for at det skal kunne bo funksjonshemmede av alle kategorier der. Så er ikke tilfelle for brannsikkerhetsnivået i vanlige boliger. En parallell brannteknisk målsetting burde derfor være å høyne den branntekniske standarden til (laveste) institusjonsnivå.

 

Sprinkleranlegg er tiltaket

Vi anser at dagens regelverk er tilstrekkelig til å forhindre spredning av brann fra en leilighet til en annen, -under forutsetning av at regelverkets funksjonskrav oppfylles.

 

Vi anser også dagens regelverk å være ivaretatt for normalt friske personer for oppdagelse av brann under utvikling ved kravet til røykvarsler, og muligheten for å kunne gripe inn selv og slokke ved kravet til slokkemiddel.

Men disse tiltakene er ikke tilstrekkelig for personer med redusert evne til å oppfatte en brannsituasjon, redusert mulighet til å gripe inn eller manglende evne til å ta seg ut ved egen hjelp.

 

Det eneste tiltaket som vil kunne ivareta disse personers sikkerhet er raskt utløsende automatisk slokkeanlegg, vanligvis i form av boligsprinkleranlegg eller vanntåkeanlegg.

 

Finansiér sprinkleranlegg gjennom trygdemidler

De skjerpede krav til ankomst muligheter anbefales. Men departementet bør umiddelbart foreta en konsekvensutredning hva angår den økede risiko for at flere vil omkomme i brann. Dette er naturlig å gjøre også som et ledd i visjonen om universell utforming.

Dernest anbefales å skjerpe de branntekniske kravene til boliger som skal bebos av personer som ikke kan ivareta sin egen sikkerhet i et branntilfelle. Skjerpelsen bør skje ved krav til boligsprinkler eller tilsvarende.

Avslutningsvis anbefales å innføre ordning hvor etablering av boligsprinkler eller tilsvarende kan finansieres over trygdemidlene i likhet med utstyr og innredning av boliger for personer med ulike funksjonshemninger.

 

 

 

Med hilsen

 

Nils-Erik Haagenrud

Leder