NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
ORDLYD AV OPERATØREN VED MELDING FRA ET VAKTSELSKAP
Av Per Ole Sivertsen  
13.02.2008
 
I brev angående boligalarmanlegg fra DSB datert 30.05.2006 - siste avsnitt står det:
En melding fra et vaktselskap til nødalarmeringssentral om utløst brannalarm i privat bolig er i seg selv ikke en verifikasjon på at det er oppstått brann. Dersom vaktselskap og alarmkunder vil være sikret en tjeneste som medfører utrykning fra et brannvesen ved automatisk utløst brannalarm i bolig, må dette avklares gjennom en privatrettslig avtale i det en slik tjeneste ikke anses å være en lovpålagt oppgave slik det følger av brann- og eksplosjonsvernloven § 11e) om at brannvesenet skal være innstatsstyrke ved brann.
-
På bakgrunn av brevet fra DSB er det utarbeidet et flyskjema som kan brukes for å skille om det eksisterer avtale eller ikke. Hvis det ikke finnes en avtale åpnes det for at vedkommende innringer fra vaktselskapet kan foreta en engangsbestilling. Det er viktig å følge flytskjemaet og presentere alternativene og prisene. Det er også viktig at denne bestillingen foretas på en telefonlinje som er lydlogget. Det vil uten tvil være enklest for vaktselskapet og 110-sentralen og forholde seg til selskap som har avtale og da helst med alle kommunene i 110-distriktet. Dette flytskjemaet gjør det mulig for vaktselskapet selv å avgjøre om de vil ha utrykning. Hvis vaktselskapet ønsker å bestille en tjeneste må de betale den regningen bestillingen er foretatt ut i fra. Hvis det er brann vil det selvfølgelig ikke bli sendt noen regning.
 
Nederst på flytskjemaet er Straffeloven § 349 tatt med. "Med bøter eller med fengsel inntil 3 måneder straffes den som ved ugrunnet rop om hjelp, misbruk av nødsignal eller liknende forsettlig eller uaktsomt volder skrekk blant et større antall mennesker, sammenstimling eller utrykning av politi, brannvesen, ambulanse, lege eller den væpnete makt, eller som medvirker hertil."
 
Last ned flytskjema som alle kommuene tilknyttet 110-sentralen i Tromsø har sluttet seg til. I tillegg kan du også laste ned avtale som Tromsø kommune benytter. Denne avtalen har Tromsø med to vaktselskap og er i prinsippet ganske lik den mange andre kommuner / 110-sentraler benytter.