NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NBLF SITT HØRINGSSVAR PÅ NY REDNINGSTJENESTEHÅNDBOK
Av Nils Erik Haagenrud  
16.05.2008
 
NBLF har sendt sitt høringsvar til justis- og politidepartementet og har en rekke synspunkter på forslaget.
-

Her er oppsummeringen og de anbefalinger NBLF har til forslaget:

 

NBLF er usikker på hvilket mandat arbeidsgruppen for revidering av håndbok for redningstjenesten har jobbet etter. Ut fra innholdet antar vi at det dreier seg om en enkel revisjon der eksisterende redningstjeneste blir beskrevet slik den til dels fremstår i dag. Vi sitter igjen med en opplevelse av at målet om bedret samvirke og samarbeide ikke har vært førende i utredningen.

Med dette som utgangspunkt mener vi at det ikke er benyttet de muligheter som man hadde til å fornye håndboken i takt med de utfordringer som redningstjenesten vil møte i tida som kommer. Vi frykter at redningshåndboken allerede før den blir godkjent og distribuert, er utdatert i forhold til våre fremtidige utfordringer.

NBLF mener at håndboken må være fremtidsrettet og beskrive redningstjenesten slik vi ønsker den og ikke slik redningstjenesten fremstår i dag.

De viktigste punktene vi påpeker er:

a.      Organisering av et ulykkessted er ikke i tråd med slik organiseringen skjer i praksis. Sektorisering av ulykkessted må være den fremtidig organiseringen og ikke slik som det står i håndboken; tre parallelle innsatsorganisasjoner innenfor samme ulykkessted (innenfor indre sperring). Dette medfører også en sikkerhetsrisiko og vil svekke samvirket på skadestedet.

NBLF peker med dette på noen få, men meget viktige punkter hvor organisasjonsmodellen bryter med fremtidig modell for organisering av brannvesen - Incident Comand System (ICS/EIS). 

Det blir også under organisering påpekt at faglederne i håndboken skal være både rådgivere i stab (SKLO-KO) og samtidig linjeledere for egen organisasjon, noe som er organisatorisk uforenlig.

b.      Forslaget tar ikke hensyn til at Nødnett blir et organisatorisk hjelpemiddel/et praktisk verktøy som gir oss en anledning til å organisere oss slik vi ønsker. Vi kan ikke se at nødnettet er omtalt i redningshåndboken.

NBLF mener også at hvis hensikten med nytt nødnett mellom annet skal bedre samvirke og samhandling så er det helt nødvendig å gjøre organisatoriske endringer, jfr. pkt a.

c.      Terminologien er ikke sammenhengende og til dels ulogisk.

d.      Helse, miljø og sikkerhet (hms) er svært lite berørt i håndboken. Ut fra det fokus som hms har i enhver redningsetat og i enhver lov og forskrift for redningsetatene, så må dette også komme tydelig frem i redningshåndboken.