NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
ETT NØDNUMMER OG FELLES NØDMELDESENTRALER – ARBEIDSGRUPPEN ER I GANG
Av Per Ole Sivertsen  
10.09.2008
 
Denne overskriften tilhører en artikkel på Justis- og politidepartementet sin nettside og artikkelen gjengis her.
-
Regjeringen tar sikte på å innføre felles nødnummer og etablere felles nødsentraler for brann, helse og politi. I dag har vi tre nødnumre (110, 112 og 113) som betjenes av hver av de tre nødetatene brann, politi og helse. Til sammen har etatene i dag 72 sentraler. Disse sentralene tar imot nødtelefoner, gir profesjonell veiledning til innringeren og iverksetter nødvendige tiltak, f.eks. utrykning.
 
En arbeidsgruppe er nå nedsatt til å utrede nærmere beslutningsgrunnlag for hvordan innføring av ett nødnummer og felles nødmeldesentraler kan gjennomføres. Gruppen hadde sitt første møte torsdag 28. august, og består av representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Justis- og politidepartementet. Arbeidsgruppen legger opp til bred kontakt med fagmiljøene og nødetatene i sitt arbeid blant annet gjennom besøk på flere av dagens nødmeldesentraler og planlegger å invitere til åpne dialogmøter for informasjons- og meningsutveksling.

1. juni 2009 vil det foreligge en rapport fra arbeidsgruppen som skal være med å danne beslutningsgrunnlag for regjeringen når den skal ta endelig stilling til om og eventuelt hvordan en slik ordning skal innføres i Norge.

Les mer:
Arbeidsgruppens mandat og medlemmer
Utredningen "Forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten"