NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
BRANN- OG REDNINGSVESENET SETT I ET KLIMAENDRINGSPERSPEKTIV
Av Geir Thorsen  
11.12.2008
 
Undertegnede er NBLF sin representant i et nordisk framtidsstudie som skal se på fremtidige naturskapte hendelser og forutsetningene for et nordisk samarbeid i håndtering av naturulykker. Deltagere i prosjektet er representanter fra Redningverket i Sverige, Redningsinstituttet i Finland, og fra Norge deltar undertegnede for NBLF og 2 mann fra DSB. Foreløpig har prosjektgruppa hatt 2 møter.
-
Målet med prosjektet er å kartlegge:
  • Konkrete utviklingsbehov innen brann- og redningsområdet.
  • Kunnskapsetablering og - formidling
  • Framtidige krav og behov for forandring og utvikling
  • Skape dialog mellom lokale aktører, forskere og sentrale myndigheter innen området.
Så langt har prosjektet sett på hva det enkelte land har produsert av meldinger om temaet, sett på trender på naturhendelser i den senere tid og sett nærmere på hvilke konsekvenser dette kan få for brann- og redningstjenesten i fremtiden. Gruppen har tatt utgangspunkt i år 2025 og prøvd å analysere en del ulike scenarioer. I disse scenarioene har en sett på Megatrender innen; Sikkerhetspolitisk og sosialøkonomisk utvikling, Administrativ- og politisk utvikling, Utvikling innen klima, natur- og energiressurser og miljø, Demografisk utvikling og Endrede vurderinger og livsstil. Disse scenarioene er beskrevet i en egen rapport.
 
Undertegnede hadde et håp om at prosjektet kunne føre til noen konkrete tanker om konsekvenser, begrensninger og muligheter, men foreløpig har møtene og arbeidet blitt lite konkret og vært ført på et veldig akademisk og analytisk plan. Forhåpentligvis blir dette mer konkret etter hvert.
 
En av konklusjonene i arbeidet så langt er at klima er noe som svært mange myndigheter jobber parallelt med i alle land, og her vil både dsb, redninsinstituttet og redningverket undersøke hva som gjøres av andre i sine respektive land.
 
Nytt møte blir i løpet av mars 2009, og frem til dette møtet er jeg svært interessert i å få innspill på hva medlemmene i nblf mener vi bør få ut av et slikt nordisk prosjekt. Noen ting vi har diskutert så langt er ; Felles fagseminar/scenaioworkshop, sterkere kobling mot forskning i alle land, søke om midler til felles nettverk, felles øvelser, utdanningsmodell - lik opplæring om naturulykker og skaffe til veie opplæringsmodeller og erfaringer fra andre land.