NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NBLF ETABLERER EGEN TUNNELGRUPPE
Av Ståle Fjellberg  
19.10.2009
 
NBLF har nedsatt en styringsgruppe for å danne en tunnelgruppe blant våre medlemmer. Styringsgruppen består av Knut Briger Bakken (Lillehammer og Øyer brannvesen), Ståle Fjellberg (Brannvesenet Sør-Rogaland IKS) og Daniel Johansen (Oslo brann- og redningsetat). Første møte i styringsgruppen ble avholdt 14.10.09.
-

Tunnelgruppens mandat er:

 • Tunnelgruppen skal være et kontaktnettverk og en samleplass for ansatte i norske brannvesener som har tunneler som ansvarsområde ift. brannforebyggende- og/eller beredskapsmessig arbeid. På denne måten skal tunnelgruppen bidra til ny kunnskap og utveksling av eksisterende kunnskap og erfaringer blant medlemmer i gruppen.
 • NBLF v/tunnelgruppen skal bidra til utvikling av regelverket som omhandler sikkerhet i tunneler, samt evt. å være en pådriver i enkeltsaker hvor det lokale brannvesen ikke får gjennomslag for nødvendige sikringstiltak.

Faste arbeidsområder for tunnelgruppen/styringsgruppen vil være:

 • Arrangere jevnlige/årlige tunnelmøter for medlemmene i tunnelgruppen.
 • Utarbeide en oversikt på ansatte i norske brannvesener som har tunneler som sitt ansvarsområde.
 • Ved behov skal tunnelgruppen foreslå endringer i regelverk som omhandler brann- og eksplosjonssikkerhet i tunneler.
 • Delta på EFSTG-møter. (European Fire Services Tunnel Group).

På bakgrunn av overnevnte ber styringsgruppen om at alle NBLF-medlemmer som har tunneler som ansvarsområde i sitt brannvesen, melder seg inn i gruppen ved å sende en e-post (se nedenfor). Dersom du har har kollegaer i ditt brannvesen som har tunneler som ansvarsområde, men som ikke er medlem i NBLF, ber vi om at du formidler denne informasjonen og ber vedkommende om å sende en e-post.

Gi opplysninger om følgende i e-post med innmelding til tunnelgruppen:

 • Hvilket brannvesen du jobber i.
 • Navn
 • Postadresse jobb
 • Telefonnr. jobb
 • Antall veitunneler i ditt område som er lengre enn 500 meter.
  • Gjerne med oversikt på navnet på de forskjellige tunnelene, veinummer for tunnelene, tunnellengder, antall løp m.m. 
 • Antall jernbanetunneler i ditt område som er lengre enn 500 meter.
  • Gjerne med oversikt på navnet på de forskjellige tunnelene, tunnellengder, antall løp m.m.

E-post med innmelding i tunnelgruppen kan sendes til [email protected]