NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
BRANNSJEFEN GÅR AV
Av Per Ole Sivertsen  
22.01.2010
 
Dette er overskriften på en pressemelding fra Fredrikstad kommune. Les hele pressemeldingen.
-
Brannsjef Leif Johansen orienterte i dag på et allmøte i Fredrikstad brann- og redningskorps at han fratrer stillingen. - Etter lengre tids tenkeprosess har jeg besluttet å søke min arbeidsgiver om å bli fristilt fra stillingen som brannsjef, sier Johansen. - Som virksomhetsleder og ansvarlig for driften av brannvesenet tar jeg mitt ansvar for den situasjonen vi har kommet opp i. Jeg velger dermed å fratre som brannsjef, og gjør det med øyeblikkelig virkning.
Kommunalsjef Roy H. Jakobsen beklager brannsjefens beslutning, men forstår den. – Det arbeidet Leif Johansen har på begynt, har min fulle støtte, og det vil fortsette, sier Jakobsen.

Johansens grunngir fratredelsen med at det er for stor faglig, samarbeids- og tillitsmessig avstand mellom han og øvrig ledelse i brannvesenet. Etter Johansens vurdering er det ikke mulig å gjenopprette gode nok styrings-, ledelses og samarbeidsformer internt som vil ivareta brannvesenets og kommunens behov.

- Brannvesenet har svært mange dyktige medarbeidere, sier Johansen. - Min erfaring er at de konfliktene brannvesenet har hatt, og fortsatt har, i all hovedsak er knyttet til en mindre gruppe personer. At enkeltpersoner og tillitsvalgte velger å gå ut i media med påstander som verken kan underbygges eller forsvares, er sterkt beklagelig. Dette har vært en belastning for alle de ansatte som er balanserte og som gjør en god jobb hver eneste dag. Et sterkt problem- og konfliktorientert fokus over for lang tid er ødeleggende for ethvert arbeidsmiljø.

Johansen utdyper: - Brannvesenet har mange interne utfordringer. Mye av kjernen ligger etter min mening i utfordringer knyttet til ledelse, kultur, holdninger og lojalitet.  Miljøet må i langt større grad lære seg å ha gjensidig tillit og respekt mellom arbeidsgiver, ledelse og arbeidstaker slik at man evner å diskutere saker på et åpent og ærlig grunnlag.

- Jeg ønsker brannvesenet lykke til videre og jeg håper at man finner gode og varige løsninger slik at det igjen er mulig å fokusere på alt det som faktisk er svært positivt i hverdagen, avslutter Leif Johansen.

Brannsjefens foresatte, kommunalsjef Roy H. Jakobsen, beklager Johansens avgang på det sterkeste.– Vi ser på Johansen som en brannfaglig god leder, sier Jakobsen. Han er en god bidragsyter i virksomhetsledergruppa i Regulering og teknisk drift. Når Leif Johansen har valgt denne løsningen, så har vi full forståelse for valget. Han tar med dette ansvar som leder, og dermed den konsekvensen han ser, sier Jakobsen.  – Arbeidet som er påbegynt for å rydde i forholdene, vil fortsette.

Også kommunens øverste representant som arbeidsgiver, ordfører Eva Kristin Andersen, beklager at brannsjefen går av. – Ut over dette kan jeg ikke kommentere denne nye vendingen nå, sier ordføreren.

Arbeidet med å rekruttere ny brannsjef starter umiddelbart. Inntil videre vil Hans Petter Karlsen, som er virksomhetsleder ved Renovasjon, administrere og lede Fredrikstad brann- og redningskorps.