NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
SENIORGRUPPE OPPRETTET
Av Bjarne Vikshåland  
10.03.2010
 
For å komme i gang med arbeidet for pensjonerte medlemmer har styret i NBLF opprettet en gruppe.
-

Generalforsamlingen 2009 gjorde som kjent følgende vedtak:

«Handlingsprogrammet justeres i forhold til aktiviteter for og kontakt med pensjonister og generalforsamlingen ber styret vurdere om ett av styremedlemmene kan få dette som spesielt ansvarsområde. -----»                      

 

På oppfordring fra vår leder Nils Erik har jeg fått i oppdrag å danne en gruppe, som gjør seg noen tanker omkring denne saken og kommer med innspill til styret.

 

Jeg har fått med meg Jan Kongsvik og Rolf B. Eide. Vi har sendt et notat til styret og jeg var på styremøte i NBLF den 02.02.2010 for å redegjøre for dette. Se referatet fra møtet sak 08/10.

 

Generalforsamlingen har med dette vedtaket sagt at de ønsker å sette igang tiltak som gjør at seniorene blir i forbundet også etter at de er pensjonert.  Våre forslag til styret og styrets syn på disse, vil Nils Erik gjøre nærmere rede for i et strategi notat som vil bli sendt ut til lokallagene.

 

Vi kan vel allerede nå røpe at NBLF ser på seniorene som viktige ressurspersoner. De ønsker å beholde dem i rekkene til gjensidig nytte for alle ved å bl.a. legge forholdene tilrette for mer erfaringsoverføring og for enda bedre trivsel i miljøet.

 

Kretslagene vil også bli oppfordret til å oppnevne en seniorkontakt.

 

Dette må bli en prosess og vi er selvsagt åpne for innspill etter at dere er blitt gjort kjent med strategi notatet.