NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NEDLEGGELSE AV NARRE-PROSJEKTET
Av Dag Botnen  
29.09.2010
 
I dialogmøte med DSB den 27. august i år ble det informert om at Narre blir nedlagt som prosjekt og at systemet ikke skal etableres for resten av landet.
-

NBLF stilte i brevs form 8. september spørsmål til departementet om hvilke vurderingen som lå til grunn for at NARRE skulle legges ned.

 

Departementet svarer i brev av 16. september at NARRE som prosjekt legges ned som følge av en totalvurdering. Overfor DSB skriver Departementet;

”Departementet har vurdert videre oppfølging av NARRE og har kommet til at det ikke kan forventes friske midler til dette prosjektet fra departementet. Dette på bakgrunn av at det er flere utfordringer på området samfunnssikkerhet og beredskap som krever investeringer, herunder en oppgradering av Sivilforsvaret.

Justisdepartementet ser seg derfor ikke i stand til å kunne tilføre friske midler til NARRE. På denne bakgrunn bes direktoratet å ta de nødvendige beslutninger for sitt videre engasjement i dette prosjektet.”

 

NBLF mener NARRE burde vært prioritert, dette med bakgrunn i stortingsmeldinger nr 22 og 35 der det legges vekt på at brannvesen og sivilforsvar skal være rustet til å håndtere store hendelser, da spesielt med tanke på styring av ressurser. Å legge ned prosjektet NARRE i så kort tid etter at Stortingsmeldingene ble lagt frem viser at det dessverre er en lang vei å gå fra intensjoner til handling også denne gang.