NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NEMNDKJENNELSE SFS 2404 - BRANNAVTALEN
Av Per Ole Sivertsen  
13.05.2011
 
Det foreligger nå kjennelse fra sentral nemnd vedr. revisjon av SFS 2404 - Brann- og redningstjenesten. Den nye avtalen gis løpetid til 30.06.2013 med følgende endringer.
-

Avtalen gis løpetid til 30.6.2013 med de endringer som framkommer i pkt. I, II og III:

 

I

Satsene i pkt 3.5.4 økes med 10 kroner med virkning fra 1.7.2011, og ytterligere 10  kr med virkning fra 1.5.2012.

 

II

Med virkning fra 1.7.2011:

Tidsrommet i pkt 3.6 første avsnitt endres til fra kl 17.00 til kl 02.00 og

tidsrommet i annet ledd endres tilsvarende fra kl 02.00 til kl 06.00.

Med virkning fra 1.5.2012:

Tidsrommet i pkt 3.6 første avsnitt endres til fra kl 17.00 til kl 04.00 og

tidsrommet i annet ledd endres tilsvarende fra kl 04.00 til kl 06.00.

Med virkning fra 1.1.2013 er partene enige om følgende:

Pkt 3.6 Særskilt godtgjøring for kasernert mannskap, endres til:

Beredskap/hvilende vakt i tidsrommet 17.00 og 06.00 godtgjøres som i HTA §5.4.1.

 

III

Merknad til pkt 4.1

 

Dersom underordnede gis lønnstillegg som kompensasjon for tilleggs-/spesial-spisskompetanse  eller gis særskilte funksjonstillegg, skal dette ikke innebære lønnsopprykk for ledere etter denne bestemmelse. Regelen kommer heller ikke til anvendelse i forhold til avlønning i retrettstilling eller andre særskilte forhold. 

 

IV:

a)Ingen skal få redusert nåværende lønn på grunn av merknaden til bestemmelsen.

 

b)Det nedsettes et partssammensatt utvalg med mandat å vurdere forenklinger av avtalen, bl a  lønns- og karrieremuligheter i framtida og  lederbegrepet i sikringsbestemmelsen med sikte på å definere dette nærmere. Utvalget skal også vurdere mulighet og behov for eventuelle særskilte funksjoner som ikke skal gi uttelling  lønnsmessig  for overordnede etter sikringsbestemmelsen.

 

Frist settes til 1.3.2013.

Sammensetting av utvalget blir 3 fra KS og 3 fra arbeidstakersiden; 1 fra Fagforbundet, 1 fra Delta og 1 fra Tekna/NITO.