NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NBLFS REISESTIPEND 2012
Av Guttorm Liebe  
22.02.2012
 
Reisestipend- og utdanningsutvalget (RUU), som består av NBLF, DSB, Gjensidige med Skogbrand som støttespiller utlyser herved årets reisestipend for medlemmer av NBLF og ansatte i Gjensidige, som til sammen utgjør årlig ca. kr. 60 000. Søknadsfrist 15. april 2012.
-

RUU, som består av 2 representanter fra NBLF, 1 fra DSB og én fra Gjensidige, med forsikringsselskapet Skogbrand som observatør, ble etablert i 2007. Det er nå delt ut og gjennomført til sammen 14-15 reisestipend.

Valg av tema har variert innenfor beredskap og forebyggende virksomhet, og både vært ”smale” og vide. Erfaringene tilsier at kandidatene bør ha frihet til selv å velge reisemål og –rute. RUU ser derfor positivt på kreative idéer og forslag og alle søknader/ tema vil bli vurdert.

 

Viktig kriterium for valg av oppgavens innhold er hva som i nær framtid forventes å være aktuelle tema. Følgende kan være aktuelle tema for inneværende års stipendier:

 

Generelle tema:

·      Brann- og redningsvesenets rolle og plass i regionalt og lokalt ROS arbeid, i beredskapsplanlegging og kriseledelse.

·      Brann- og redningsvesenet – medie- og samfunnskontakt, bruk av sosiale medier

·      Samarbeide mellom brann- og redningsvesen, interesseorganisasjoner, bransjer og myndigheter

·      Instruktørkompetanse og pedagogikk i øvingssammenheng

 

Beredskap:

·      Bruk av samband for å oppnå bedret samarbeide mellom innsatsorganisasjoner,

·      Ett nødnummer, respons og koordinering mot alarmsentraler, operasjonssentraler

·      Dimensjoneringskriterier for førsteinnsatsstyrker

·      Sammenheng mellom beredskap og forebyggende tiltak

·      Samarbeid om brannvesen inkl. interkommunale løsninger i andre land

·      Håndtering av skogbranner i første fase

·      Tiltak, både forebyggende og beredskapsmessige, ved meget stor skogbrannfare

·      Brannvesenets ”nye” oppgaver som følge av klimatiske endringer – hvordan foreberedes innsats og håndtering

·      Brannvesenets innsats ved terrorhendelser – rolle, planlegging, øving og rutiner for innsats

 

Forebyggende:

·      Målrettede publikumsaksjoner og opplæring i skoleverket

·      Universell utforming og tiltak i relasjon til brannrisiko

·      Brannvern for særskilt utsatte grupper

·      Samarbeide mellom lokale brannvern- og elmyndigheter

·      Samarbeid mellom sentrale/lokale brannmyndigheter og forsikring

·      Brannevaluering- og brannetterforskningsordninger

·      Rapportering, analyse og bruk av brannstatistikk

·      Tilsynsvirksomhet

o    håndtering av myndighetsutøvelsen

o    relasjon til byggesaker

 

Reisestipendiene er forbeholdt medlemmer av NBLF og ansatte i Gjensidige.

 

Kandidatene skal:

·      lage en plan inkludert budsjett for sine studiereiser som sendes RUU med søknaden, og i den forbindelse, sørge for at permisjon fra arbeidsgiver blir gitt ved evt. tildeling

·      lage en rapport, et regnskap samt en presentasjon fra studiereisene

·      stille seg til rådighet for å presentere sine resultater for DSB, Gjensidige og NBLF inkl. kretslagene

·      rapport, presentasjon og regnskap skal være oversendt RUU innen 15. november 2012.

 

 

For øvrig gjelder RUUs retningslinjer for NBLFs reisestipend og vedtektene for RUU.

 
Studiereiser er ikke bare interessante og lærerrike, men er også kontaktskapende, nettverksbyggende og tilfører minner for livet! Alle aktuelle oppfordres derfor til å søke!!

 

Søknadsfrist er satt til 15. april 2012.

Søknader sendes til RUU v/ Guttorm Liebe, Rik. Nordraaksgt. 4b, 3725 SKIEN eller via e-post: [email protected]