NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NY UTDANNINGSMODELL
Av Berit Moe  
29.02.2012
 
Regjeringen ga ved regjeringsbehandling 29. november 2010 sin tilslutning til at det ved kongelig resolusjon skulle oppnevnes et utvalg som skulle gjennomgå det samlede utdanningsbehovet i brannvesenet. NOU 2010 – 8, «Helhetlig utdanningsmodell for fremtidig personell i brannvesenet» ble overrakt Justis – og beredskapsminister Grete Faremo tirsdag 28. februar 2012.
-

Medlemmene i utvalget ble foreslått med utgangspunkt i faglig kompetanse innen de områder som står sentralt i utredningen. I tillegg ble kjønn, jf likestillingsloven § 21, og geografisk tilknytning vektlagt. Relevante organisasjoner  som Fagforbundet, Delta, KS og NBLF  var også representert i utvalget. Utvalget har også hatt eget sekretariat representert av DSB. Utvalgets medlemmer og mandat finnes i kap. 2 i NOU èn.

 

Arbeidsmetode

Utvalget har avholdt totalt 10 møter, blant annet et møte på Norges brannskole. I tillegg har deler av utvalget deltatt på div. fagseminar. Videre er det gjennomført 2 studieturer til henholdsvis Revinge i Sverige og Kupio i Finland. Disse landene ble valgt på bakgrunn av likheter i utdanningsstruktur og geografi i forhold til Norge. Utvalget har i tillegg  utført dialogkonferanse rettet mot fagmiljø og fagforbund, samt de mest aktuelle etater og organer av betydning for arbeidsoppgaver knyttet til brannvesenet. Sekretariatet har på vegne av utvalget også gjennomført møter med Feiervesenet, Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Stord/Haugesund og Myndigheten for samhållsskydd och beredskap (MSB) i Sverige.
 
Utvalget har hatt en bred tilnærming til arbeidet med å kartlegge og drøfte dagens og fremtidens utfordringer for brann – og redningspersonell. Fremtidens kompetansebehov er vurdert utfra dagens oppgaver, og i hvilken grad dagens kompetanse er tilstrekkelig for imøtekomme forventede utfordringer i fremtiden.
 

Å se i krystallkula hva fremtiden vil bringe er ingen enkel oppgave. Det har derfor vært vanskelig å konkretisere hvilke oppgaver og utfordringer som brannpersonell vil møte.

 
Men utvalget på sin side har støttet seg til vurderinger gjort av brannsjefer og andre relevante fagmiljøer, deriblant klimautfordringer som er ventet å ha stor betydning for brannvesenets arbeid i fremtiden.

 

Ny utdanningsmodell

Utvalget anbefaler ut fra en helhetlig vurdering at grunnutdanningen i den fremtidige utdanningsmodellen for brannvesenet legges på fagskolenivå, men at enkelte elementer i utdanningen, knyttet til forskning og lederkompetanse, løftes opp på et høyere nivå – høgskole.

 
Fagskolemodellen syntes best egnet i forhold til praktisk forankring og knytning til utøvelse av fag, samtidig som det vil muliggjøre en økning i utdanningens lengde.

 

En grunnutdanning på fagskolenivå vil etter utvalgets vurdering best muliggjøre en helhetlig tilnærming til for heltids – og deltidspersonell.

 

Undertegnede har fått lov å representere NBLF i dette utvalget. Arbeidet som er lagt ned i denne NOU èn har vært krevende og til tider slitsomt (spesielt når været i Nord – Norge ikke spiller på samme lag). Men samtidig har det vært svært interessant, spennende og ikke minst utfordrende. Utvalget har stort sett vært enige hele veien – men med små justeringer etter hvert som modellen «skred» fram.

 
NOU èn skal nå videre til høring, så får man jo se om arbeidet vi har lagt i dette fører til ei ny utdanning for brannvesenet – at det ikke blir lagt i skuff (slik som tidligere anbefalinger) og glemt. Så her har organisasjonene et arbeid fremover – å sørge for at dette blir gjennomført innen rimelig tid.