NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
UTVALG SKAL SE PÅ BRANNVESENETS RESSURSER
Av Per Ole Sivertsen  
15.06.2012
 
Regjeringen vil nedsette en arbeidsgruppe som skal se på hvordan ressursene som brukes på kommunenes brann- og redningsvesen kan utnyttes best mulig.
-

– Brann- og redningsvesenet er en svært viktig ressurs i det kommunale beredskapsarbeidet, sier justis- og beredskapsministerminister Grete Faremo.

De siste årene har brann- og redningsvesenet i økende grad blitt stilt overfor naturkatastrofer som flommer, ras og store skogbranner, redningsoppdrag i sammenraste bygninger, store hendelser der gass og annen brannfarlig vare er involvert, teknisk kompliserte skipsulykker, ulykker med forurensningsfare mv.

Justis- og beredskapsdepartementet skal gjennom godt regelverk og veiledning bidra til at de kommunale brann- og redningsvesenene er i stand til å håndtere sine oppgaver. Hvordan de kommunale brann- og redningsvesenene er organisert, er et viktig spørsmål i den sammenheng.

– Derfor vil vi nå be Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om å opprette og lede en arbeidsgruppe med berørte parter. I løpet av 2013 skal gruppen legge frem forslag til hvordan de samlede ressursene som settes inn i kommunenes brann- og redningsvesen, kan utnyttes på en best mulig måte i samhandling med andre beredskapsaktører, sier Faremo.