NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
LYDLOGGER ER GENERELT Å REGNE SOM INTERNE ARBEIDSDOKUMENT
Av Guttorm Liebe  
02.10.2012
 
Etter å ha neket en lokalavis innsyn i lydlogg som lydfil, og lydlogg som avskrift, har Fylkesmannen etter en klage og Justisdept. etter oppfordring konkludert med at lydlogger er arbeidsinterne dokumenter som kan unntas offentlighet. Dog skal meroffentlighet vurderes i det enkelte tilfelle.
-

Undertegnede avslo høsten 2011 en anmodning fra avisa Varden om innsyn i (kopi av) lydloggen til første innringer om brannen i Østre Porsgrunn kirke 11. april 2011.

Varden klaget på vedtaket, og saken ble sendt til Fylkesmannen til avgjørelse.

  
Vår holdning var at lydlogg som lydfil fra inngående nødsamtale generelt ikke burde offentliggjøres, først og fremst av hensyn til innringeren. Hvis slike samtaler som hovedregel skulle offentliggjøres, ville nødstilte kunne risikere å bli til underholdning i radio dagen etter.
 

Lydlogg som avskrift er etter vårt syn et internt arbeidsdokument, som er unntatt fra «Offentleglova» § 14. Dette ble benyttet som hovedhjemmel for avslaget. Det dokument som er offentlig i henhold til «Offentleglova» er den skrevne standardiserte rapport etter en hendelse, kalt «Alarmloggen», som blant annet inneholder alle relevante tidspunkter om håndtering av hendelsen.

 

Datatilsynet ble rådspurt, uten at det ga noe svar. Parallelt med behandling av den konkrete sak sendte vi et brev til Justisdepartementet (JD) angående de prinsipielle sidene ved offentliggjøring av lydlogger fra nødmeldesentralene. Årsaken til at spørsmålene ble rettet til JD, er at JD på den ene siden forvalter «Offentleglova» og på den andre siden også er regelverksgiver for hvordan nødmeldesentralene, politiet og brannvesen skal drives.

 

Fylkesmannens beslutning

Fylkesmannens beslutning ble at avskrift av lydlogg regnes som et internt arbeidsdokument som kan unntas fra «Offentleglova» i henhold til § 14, men at hensyn til samfunnsinteressen i det enkelte tilfelles skal vurderes. Dersom samfunnsinteressen er stor nok, skal likevel lydlogg som avskrift offentliggjøres. Fylkesmannen presiserte at motivet til den som ber om innsyn., ikke skal hensyntas ved vurderingen om evt offentliggjøring.

 

I dette tilfelle var Fylkesmannen av den oppfatning at samfunnsinteressen var så stor at lydloggen som avskrift skulle offentliggjøres. Jfr vedlagte avgjørelse fra Fylkesmannen, datert 11. januar 2012.

 

Dette ble gjort, Varden fikk en utskrift og noen andre medier ba om det samme. NRK Telemarksendinga (radio) ba om utskrift, og lagde umiddelbart et skuespill av innringers samtale med 110-sentralens operatør. Så snart vi ble klar over dette, ble det bedt om at NRK-Telemarksendinga presiserte at dette var et skuespill og intet virkelig lydopptak.

 

Justisdepartementets vurdering

I korthet er JDs generelle vurdering den samme som Fylkesmannens, jfr. brev dat. 20. august 2012.

 

Samtlige lydopptak på nødmeldesentralene, samt evt avskrifter av disse er generelt å regne som organinterne dokumenter i henhold til lovens § 14. Det er derved ingen plikt til å gi innsyn i dem, og det skal ikke gis innsyn dersom de inneholder taushetsbelagt informasjon. Men det skal i hvert enkelt tilfelle vurderes om samfunnsinteressen likevel er så stor at det skal utvises meroffentlighet, jfr. lovens § 11.

 

Konklusjonene blir:

Lydlogg som lydfil skal som hovedregel aldri offentliggjøres.

Lydlogg som avskrift skal som regel unntas offentlighet i hht. «Offentleglova»s § 14, dog skal vurderes meroffentlighet ut fra hensyntagen til samfunnsinteressen.

Undertegnede kommer til å tillate seg å ta hensyn til antatt motivet for innsynsanmodningen.
 

Justisdepartements svar datert 20. august 2012 kan du lese her.