Reisestipend

Reisestipend- og utdanningsutvalget (RUU), som består av NBLF, DSB, KLP med Skogbrand som støttespiller utlyser hvert år reisestipend for medlemmer av NBLF og ansatte i KLP, som til sammen utgjør årlig ca. kr. 60 000. Søknadsfrist 29. mai.

Inntil

kr 60.000,-

i støtte

Hvordan søke

Valg av tema har variert innenfor beredskap og forebyggende virksomhet, og både vært ”smale” og vide. Erfaringene tilsier at kandidatene bør ha en viss frihet til selv å velge reisemål og –rute. RUU ser derfor positivt på kreative idéer og forslag og alle søknader/ tema vil bli vurdert. RUU vil dog også selv kunne utnevne kandidater til bestemte studier eller reisemål.

Viktig kriterium for valg av oppgavens innhold er hva som i nær framtid forventes å være aktuelle tema. Følgende kan være aktuelle tema for inneværende års stipendier:

Generelle tema:

 • Mangfoldighetsproblematikk
 • Erfaringslæring, – ”lessons learned”, etterforskning/ gransking/ evaluering
 • Brann- og redningsvesenets rolle og plass i regionalt og lokalt ROS arbeid, i beredskapsplanlegging og kriseledelse.
 • Instruktørkompetanse og pedagogikk i øvingssammenheng

Beredskap:

 • Generelt om særskilte hendelser
 • Samhandling mellom nødetatene ute i felten
 • Respons og koordinering mot nødmelde-, alarm- og operasjonssentraler
 • Dimensjoneringskriterier for førsteinnsatsstyrker
 • Sammenheng mellom beredskap og forebyggende tiltak
 • Samarbeid om og interkommunale brannvesen i andre land
 • Håndtering av skogbranner i første fase
 • Håndtering av store og langvarige hendelser
 • Tiltak, både forebyggende og beredskapsmessige, ved meget stor skogbrannfare
 • Brannvesenets ”nye” oppgaver som følge av klimatiske endringer – hvordan forberede innsats og håndtering
 • Brannvesenets innsats ved terrorhendelser – rolle, planlegging, øving og rutiner for innsats
 • Skogbrann som terrormål
 • Når skal vi ”la det brenne”
 • Øvelser,- øvelsesplaner, gjennomføring av øvelser
 • Erfaringslæring

Forebyggende:

 • Samarbeid mellom brannvesen og kommunale virksomheter for å ivareta brannsikkerheten hus utsatte grupper
 • Gassinstallasjoner, – forebyggende og under brann
 • Målrettede publikumsaksjoner og opplæring i skoleverket
 • Universell utforming og tiltak utsatte grupper
 • Samarbeide mellom lokale brannvern- og elmyndigheter
 • Samarbeid mellom sentrale/lokale brannmyndigheter og forsikring
 • Landbruksbranner, forebyggende og begrensende tiltak, bruk av alarmanlegg og sprinkleranlegg i andre land.
 • Tilsynsvirksomhet
  • håndtering av myndighetsutøvelsen
  • relasjon til byggesaker
  • i relasjon til brannrisiko
 • Brannvern for særskilte risikogrupper
 • Rapportering, analyse og bruk av brannstatistikk

Reisestipendiene er forbeholdt medlemmer av NBLF og ansatte i KLP.

Kandidatene skal:

 • lage en plan inkludert budsjett for sine studiereiser som sendes RUU med søknaden, og i den forbindelse, sørge for at permisjon fra arbeidsgiver blir gitt ved evt. tildeling
 • lage en rapport, et regnskap samt en presentasjon fra studiereisene
 • stille seg til rådighet for å presentere sine resultater for DSB, KLP og NBLF inkl. kretslagene
 • rapport, presentasjon og regnskap skal være oversendt RUU innen 14. desember.

For øvrig gjelder RUUs retningslinjer for NBLFs reisestipend og vedtektene for RUU.

Studiereiser er ikke bare interessante og lærerike, men er også kontaktskapende, nettverksbyggende og tilfører minner for livet! Alle aktuelle oppfordres derfor til å søke!!

Søknader sendes til RUU v/ Ove Stokkeland, via e-post: [email protected]

Satsningsområder

Bidra ved utvikling av lover, forskrifter og andre brannfaglige regler

Faglig og organisatorisk utvikling av brannvesnene

Samarbeid med andre brannfaglige organisasjoner

Utvikling av bedre kompetanse

s

Forebyggende tiltak og informasjon

Norsk brannbefals landsforbund